להזמנת משלוח

תנאי שימוש

תקנון משלוח מטלי

1. ברוכים הבאים לאתר משלוח מטלי. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון משלוח מטלי המפורט להלן.2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 04-6229933. או במייל tali@fromtali.co.il
מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

3. אתר משלוח מטלי הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת משלוח מטלי תוצרת מקומית בע"מ ת.ד 117 בנימינה, (להלן: "משלוח מטלי") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד משלוח מטלי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של משלוח מטלי על פי תקנון זה.
5. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי משלוח מטלי לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח להתקשר למספר השירות האמור בסעיף 2 לעיל.
יובהר כי על אף האמור לעיל למשלוח מטלי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

7. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.

8. משלוח מטלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי משלוח מטלי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

9. משלוח מטלי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

10. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 11. השירות שניתן במסגרת משלוח מטלי מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי משלוח מטלי לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").

יובהר כי על אף האמור לעיל למשלוח מטלי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

"המוצרים"
 מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת במשלוח מטלי ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

12. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם.

13. משלוח מטלי אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. משלוח מטלי רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

14. אופן הצגת המוצרים באתרי קבע על ידי משלוח מטלי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים (ככל שמוצגות ) באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את משלוח מטלי.

15. בסוף הליך ההזמנה יתבקש הלקוח לציין כיצד על משלוח מטלי לנהוג במקרה בו אחד המוצרים שהזמין הלקוח הינו בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח אחר (משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת). ללקוח עומדות שלוש אפשרויות: (1) "צרו קשר בטלפון" , (2) "לא נורא, אוותר" או (3) "סומכים עליכם, ארזו לי מוצר דומה". בחר הלקוח באפשרות (1) לעיל, משלוח מטלי תיצור עם הלקוח קשר באמצעות הטלפון ובמקרה בו לא הצליחה לעשות כן טרם שילוח ההזמנה, לא ייארז מוצר חליפי. בחר הלקוח באפשרות (2) לעיל לא ייארז המוצר והלקוח לא יחויב בגינו. בחר הלקוח באפשרות (3) לעיל, משלוח מטלי תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים (במקרה והמוצר הוחזר ללא פגם כלשהו ונשמר בקירור ותנאים נאותים)

16. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של משלוח מטלי. משלוח מטלי תעשה מאמץ אך אינה מתחייבת לספק את מלוא הכמות המוזמנת על ידי הלקוח.

 המחירים

17. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. משלוח מטלי תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. (ייתכן כי המחירים המופיעים בעת ההזמנה אינה מעודכנים במלואם ועלולים להיות שינויי מחיר במעמד החיוב. משלוח מטלי תעשה כל שביכולתה לעדכן מחירים באתרה אך עלולים להיות שינויים).

18. בכל הנוגע למכירות באתר המתבצעות באמצעות הטלפון, או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החנות שבה נארזה ההזמנה, מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר האתר ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד
(פרט למוצרים המסומנים במבצע בהם המחירים ישמרו בהתאם לתוקף המבצע בזמן האספקה עפ"י תאריך התוקף המצוין בהם).

19. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ומצוינים ככאלו יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

20. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אין באפשרות משלוח מטלי למסור אומדן ערך ההזמנה .החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. המשקל בפועל עשוי להיות שונה מהמשקל שהוזמן על ידי הלקוח וכל סטייה של עד
15% תיחשב כמקובלת על הלקוח.

21. בדגים - חיוב לקוח בעבור מוצרים שקילים ייעשה על פי משקל הברוטו של המוצרים ובהתאם למשקל שהוזמן. יובהר כי משקל הנטו של מוצרים שונים יכול להיות שונה מהותית לאחר ניקוי המוצר (קשקשים, ראש, זימים, אברי פנים, שריון וכיו"ב). יוסבר עוד כי משקל המוצרים הטריים יכול להיות גבוה או נמוך מההזמנה שבוצעה כפועל יוצא מאופי המוצרים. חיוב הלקוח ייעשה על פי המשקל בפועל של המוצרים.

22. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 ביצוע הרכישה באתר

23. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

24. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "בצע/י הזמנה"
בסיום התהליך יתקבל מייל (לכתובת המייל שסופקה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה) המציג את פרטי ההזמנה. מייל זה יהווה אסמכתא לשליחת הזמנה וקבלתה על ידי משלוח מטלי.
25. בעת מילוי הפרטים הנדרשים בעת ביצוע ההזמנה , יוכל הלקוח לציין המתאים בשדה ההערות להזמנה, כי הוא מבקש שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד . יודגש כי לקוח מאשר כי כאשר אינו נמצא בביתו ו\או אינו זמין לפתיחת דלת ביתו בעת האספקה המוצרים יושארו ליד הדלת. במקרה זה יודגש כי הלקוח נושא באחריות המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן למשלוח מטלי, לרבות אך לא רק, במקרה של השארת דלת הכניסה פתוחה, נזק מכל סוג שהוא או גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.


26. משלוח מטלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי השירות באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 27. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת משלוח מטלי וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לאתר או בשלב התשלום.
28. . משלוח מטלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב משלוח מטלי וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 התשלום

27. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שנמסרו למשלוח מטלי.

28. על אף האמור לעיל משלוח מטלי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

29. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת משלוח מטלי בעת מועד האספקה.

 שעות פעילות האתר

30. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של משלוח מטלי. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

31. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של משלוח מטלי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים רק בתיאום טלפוני במוקד שירות הלקוחות וזאת רק במידה לא נסגרה (חויבה בקופה).

32. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
32.1 ימים ב' - ה' : 08:30 - 15:00

33. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ומשלוח מטלי אינה מחויבת למועדים אלה.

 דמי משלוח

34.לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות בימים ב' ו ג' עד השעה 13:00.
 שליחת הזמנה דרך האתר.

על פי תקנון משלוח מטלי, הלקוח יחוייב בדמי משלוח בגין אספקת מוצרים.

35. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע"י משלוח מטלי כמו מקרר, טלוויזיה, כרטיסי דלק, כרטיסי הנחות אחרים וכו' הן במסגרת קניה באתר, הן במסגרת קניה טלפונית הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע"י הלקוח במישרין לידי המוביל. התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

 אספקה

36. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי משלוח מטלי (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של משלוח מטלי שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת משלוח מטלי אשר תיבחר על ידי משלוח מטלי בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת").
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ומשלוח מטלי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

37. משלוח מטלי תעשה כל שביכולתה לספק את המשלוח ללקוח באותו היום בו בוצעה ההזמנה ובלבד שאישור ההזמנה הגיע למשלוח מטלי בימים ובשעות המצוינים באתר, עפ"י אזור המגורים של הלקוח. הזמנות ליום ו' יתקבלו עד ליום ה' שלפניו עד השעה 20:00, לאחר אישור ההזמנה יוצגו ללקוח "חלונות זמן" בהם משלוח מטלי תעשה כל שביכולתה להגיע אליו. מובהר כי משלוח מטלי תציע מועדים אספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.


38. משלוח מטלי תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, משלוח מטלי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי משלוח מטלי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. משלוח מטלי תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 15 לעיל.

39. משלוח מטלי לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

40. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יושארו המוצרים באריזה או בשקיות ליד הדלת במען הלקוח האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

41. אי עמידת משלוח מטלי במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם למשלוח מטלי בגין האספקה. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא עקב איחור במועד האספקה.

42. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי משלוח מטלי.
בהזמנה טלפונית או באמצעות האתר שעון הרישום במחשבי משלוח מטלי יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי משלוח מטלי.

 החזרת מוצרים

43. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

44. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

 מבצעים

45. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

46. במידה ומשלוח מטלי תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.
ככל שתחליט משלוח מטלי להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומשלוח מטלי תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 ביטול / שינוי הזמנה

47. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה עד לליקוטה. לא ניתן לשנות או לבטל הזמנה שכבר לוקטה וחויבה.

48. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

49. משלוח מטלי תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

50. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 7 ימים מיום אספקת המוצר.

51. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות משלוח מטלי כפי שתהא מעת לעת.

 רכישה טלפונית

52. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח באתר יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח למשלוח מטלי.
למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות.

53. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו - 04-6229933 (לעיל ולהלן: "מוקד שרות לקוחות").

54. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

 הערות למוצר

56. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם (כולל אך לא רק כשרות, אלרגניים/גלוטן וכיוב').

57. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

58. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

59. התמונות – ככל שישנן - הינן להמחשה בלבד.

60. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 אחריות

61. משלוח מטלי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף, לרכוש, לבעל חיים וכיוב') ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בפרטי הלקוח באתר וכד'.

62. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למשלוח מטלי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

63. הלקוח פוטר את משלוח מטלי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

64. משלוח מטלי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

65. משלוח מטלי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

66. משלוח מטלי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למשלוח מטלי, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

67. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא משלוח מטלי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 החוק החל ותניית שיפוט

68. על ההתקשרות בין הלקוח לבין משלוח מטלי במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

69. משלוח מטלי והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 אבטחת האתר

70. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
70.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
70.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
70.3 שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

משלוח מטלי תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 פרטיות
משלוח מטלי שומרת לעצמה הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.
 
משלוח מטלי תשמור המידע שייאסף במאגריה והיא רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה והוראות כל דין. משלוח מטל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שהעברה כזו דרושה כדי לזכותכם בהטבות במסגרת מועדון  לקוחות, במקרה זה תהיה משלוח מטלי רשאית גם לקבל מן המועדון את כל המידע אודותיכם, הדרוש לה כדי לזכותכם בהטבות אלה.
  • במקרה שהפרתם את הוראות תנאי השימוש באתר או כל הסכם בינכם לבין משלוח מטלי או אם ביצעתם באמצעות אתר משלוח מטלי באינטרנט, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם התקבל בידי משלוח מטלי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין משלוח מטלי;
  • משלוח מטלי תהיה רשאית - ואתם מסכימים לכך - להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר משלוח מטלי באינטרנט לחברות אחרות מקבוצת משלוח מטלי ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות הסכם זה;
  • אם משלוח מטלי תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות אתר משלוח מטלי באינטרנט במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר משלוח מטלי באינטרנט ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה;
משלוח מטלי רשאית להשתמש בפרטים אישיים שמסרתם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר משלוח מטלי לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר, הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורכם תנאים אלה הנכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. משלוח מטלי תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
 
בעת השימוש באתר משלוח מטלי ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניכם, המודעות שבהן צפיתם, התכנים שעניינו אתכם, כמה זמן שהיתם באתר ואילו פעולות ביצעתם בו. אם אתם רק מבקרים באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיכם האישים, השמורים במערכות המחשב של משלוח מטלי באינטרנט אם בחרתם לקנות בו.
 71. משלוח מטלי שולחת ללקוחותיה מייל יומי ובו עדכון על מוצרים חדשים, מתכונים ואינפורמציה נוספת ("הודעת המייל היומי"). שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל את הודעת המייל היומי. בהתאם, משלוח מטלי ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא משלוח מטלי רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על משלוח מטלי או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי שלוח מטלי או מי מטעמה או מי באמצעותה.

72.  במידה והלקוח מעוניין להפסיק את קבלת הודעת המייל היומי כאמור לעיל הוא רשאי להקיש על הלינק להסרה מרשימת המכותבים (לינק כאמור מופיע בתחתית כל הודעת מייל יומי) או להודיע על כך למשלוח מטלי בכתב בהתאם להוראות כל דין.
73.  משלוח מטלי תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 הזכויות של משלוח מטלי באתר

74.  הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של משלוח מטלי, או של צדדים שלישיים שמשלוח מטלי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
75.  משלוח מטלי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
76.  השם משלוח מטלי ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של משלוח מטלי הם בבעלות מלאה ובלעדית של משלוח מטלי, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
77.  כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים – ככל שישנן - מובאות להמחשה בלבד.
78.  האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממשלוח מטלי.